Avilut Gold
Avilut Ginkgo
Avilut Plus
Avilut Forte
Avilut Očné kvapky
pilulka.sk Prejsť dole

Klinické štúdie


Vekom podmienená makulárna degenerácia sietnice (VPMD)

Pôsobenie Avilutu tbl. na zmenu hrúbky makuly sietnice, na zmeny vízu a dotazníková metóda subjektívneho hodnotenia pacientov pri dlhodobom podávaní preparátu

MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., MUDr. Jiří Spíšek, Očná klinika Pardubice

Vekom podmienená makulárna degenerácia je najčastejšou príčinou slepoty a pravdepodobne je hlavnou príčinou straty zraku u pacientov nad 65 rokov. Počet ľudí nevidomých alebo slabozrakých v dôsledku tohto ochorenia je vysoký a očakáva sa, že v budúcnosti rapídne vzrastie.

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 432–436


Vekom podmienená makulárna degenerácia, liečba so zameraním na biologickú terapiu

MUDr. Zora Dubská, CSc., Univerzita Karlova v Prahe, 1. lekárska fakulta, Očná klinika 1. LF a VFN

Článok uvádza prehľad o vekom podmienenej makulárnej degenerácii (VPMD), ktorá je najčastejšou príčinou závažnej poruchy centrálnej zrakovej ostrosti jedného alebo oboch očí u ľudí nad 50 rokov.

Interni Med. 2009; 11(12): 573–578


Vekom podmienená makulárna degenerácia

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., Očné oddelenie Fakultnej Thomayerovej nemocnice, Očná ambulancia CD IKEM, Praha
MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D., Očné oddelenie FNKV, Praha
MUDr. Petra Sedláčková, MUDr. Radka Švancarová, Očné oddelenie Fakultnej Thomayerovej nemocnice

Vekom podmienená makulárna degenerácia je najčastejšou príčinou praktickej slepoty vo vyspelých krajinách. Predpokladá sa, že jej prevalencia s predlžujúcim vekom bude strmo narastať. V tomto prehľadovom článku sú opísané formy ochorenia, ďalej incidencia a prevalencia, jeho patogenéza a rizikové faktory, ktoré vedú k jeho rozvoju. Vzhľadom na problematickú liečbu sa dôraz kladie najmä na dostatočnú edukáciu a vyváženú nutríciu, ktorá môže zabrániť rozvoju ochorenia.

Prakt. lekarn., 2011, 1 (2): 87–91